ابزار کوبشی  معمولابه ابزاری کفته میشود که متشکل از دسته و مضربه که غالباً برای وارد کردن ضربه به کار می‌رود.

معمول‌ترین استفاده از ابزار کوبشی برای ضربه زدن به میخ، جا انداختن قطعات در ماشین‌ها و شکستن اشیا می‌باشد. هر ابزار کوبشی برای کار خاصی طراحی و ساخته می‌شود، بنابراین ابزار کوبشی را به انواع مختلف می‌توان یافت، اما همه آن‌ها به‌طور کلی دارای یک دسته و یک وزنه در سر آن دسته می‌باشند، و اغلب وزن ابزار کوبشی در همان وزنه سر دسته قرار دارد.بسته به وزن وزنه می‌تواند، سبک یا سنگین باشد.

چکش یکی از ابتدائی‌ترین ابزارهای اکثر حرفه‌ه می‌باشد. ضمناً از چکش به عنوان یک سلاح نیز می‌توان استفاده کرد.