ویژگی های خاص

موتور پرقدرت جهت کار مداوم
مجهز به چراغ کار قابل تنظیم
مجهز به دو سنگ نرم و زبر جهت کاربری های متفاوت
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم