ویژگی های خاصموتور پرقدرت جهت کار مداوم
مجهز به دو سنگ نرم و زبر جهت کاربری های متفاوت
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قابل تنظیم قطعه کار